Studuj Siemens

Studenti mění Siemens, Siemens rozvíjí studenty.

Zapojte se do prvních dvou Siemens studentských kanceláří v Brně a v Ostravě.

O projektu

Cílem projektu Studuj Siemens je dát studentům technických oborů možnost seberealizace a praxe už při studiu. Jsme tu proto, abyste se stali lepšími. A my také.

Věříme, že nejlepší řešení vznikají společně. Proto u nás budete pracovat v týmu pod vedením zkušeného mentora, který je zároveň odborníkem z praxe. Nahlédnete tak pod ruce někomu, kdo pracuje ve vašem oboru dnes a denně. Pro teorii chodíte do školy. Nejcennější zkušenosti a know-how ale získáte praxí.

Věříme, že máte dobré nápady. Proto vám dáme prostor projevit svou inovativnost a kreativitu. Jen ti nejlepší totiž dokážou ovlivňovat dění ve firmě. A jen ti nejlepší si zaslouží možnost realizovat své nápady v praxi.

První dvě studentské kanceláře jsme pro vás otevřeli v Brně a v Ostravě. V kancelářích můžete pracovat na projektech pro lokality Brno, Drásov u Brna, Frenštát pod Radhoštěm a Mohelnice.

Přidejte se k nám. Studujte Siemens a staňte se členy našeho prestižního klubu studentů Learn@Siemens Club.

Více o Siemens

Koho hledáme

Pro náš prestižní projekt Studuj Siemens aktuálně hledáme studenty technických oborů, nejčastěji strojního inženýrství a silnoproudé elektrotechniky a elektroenergetiky. Rozhodující je pro nás ale schopnost samostatné práce, dobré nápady a dlouhodobá spolupráce.

Do projektu vybíráme jen ty nejlepší studenty na základě odborných znalostí, motivace a osobnostních předpokladů, jako je samostatnost, zodpovědnost a ochota učit se novým věcem.

V současnosti hledáme studenty pro tyto projekty:

Pro tuto kombinaci filtru nebyly nalezeny žádné projekty.

Status: Lokalita: Téma: Obsah práce: Očekávaný výstup: Požadavky na studenta: Obor: Druh projektu:
volné SIT Brno Analýza norem času pro definované technologické operace. Analýza dat, nalezení systémových podobností a následně tvorba kalkulačního nástroje nebo aplikace pro normování výrobních časů. Návrh řešení viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Automatizace vyhodnocení dat Condition monitoring Vývoj matematických algoritmů v softwaru MATLAB či Python pro automatické zpracování a analýzu dat s vhodnou automatickou interpretací analýzy ve formě grafů a textu. Výběr vhodných dat z SQL databáze Condition monitoring a navržení relevantních zpracovatelských algoritmů. Stručný popis použitých matematických metod a postupu zpracování v softwaru. Určit správný SQL kód pro zpracování a stažení dat z SQL databáze. Vývoj matematických algoritmů viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Autonomní údržba v koncepci TPM Výběr vhodného výrobního strojního zařízení. Na základě dostupné dokumentace, zkušeností a odborné literatury navrhnout metodiku autonomní údržby ke konkrétnímu stroji. Metodiku navrhnout na základě aktuálních moderních trendů a postupů. Úkony k zajištění provozní spolehlivosti roztřídit dle svého charakteru k obsluze, pracovníkům údržby, technickohospodářským pracovníkům, managementu, externímu servisu atd. Možnost využít Siemens standard karty k autonomní údržbě. Návrh metodiky pro autonomní údržbu stroje viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Bezlopatkový ventilátor FEM ventilace Návrh ventilace za pomocí přetlakového systému strhávající okolní vzduch pro chlazení el.strojů Aerodynamika Konstrukce Diplomová práce
volné SIT Brno Digitalizace při ustavování obrobků / Nové možnosti upínání na horizontálních obráběcích strojích Zpracování celého řetězce aktivit, které ovlivňují produktivitu výroby: 3D skener -> CNC program -> upínací plán -> Tool-list -> Vychystání nástrojů a nářadí Možnosti použití nulových bodů, přídavná zařízení, upínací schémata Primární cíl: Redukce časových norem pro přípravu výroby Návrh řešení s cílem zvýšení produktivity viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov FEM Výpočet synchronního generátoru v OpenSource Tool GetDP. Jedná se o nástroj, který umí 2D i 3D elmag. výpočty. Ovládání je pomocí skriptů. Úkolem by bylo v první fázi se v programu zapracovat a posoudit vhodnost pro výpočet el. strojů. Dle výsledku by následná fáze bylo vytvoření modelu synchronního generátoru. Posouzení resp. model. FEM elektromagnetické výpočty. Elektro Diplomová práce
volné SIT Brno Implementace plánovacího systému v projektově řízené výrobě Identifikace vstupů a požadovaných výstupů z plánovacího systému, analýza dát, příležitostí a hrozeb procesu. Analýza systému viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Inovativní řešení efektivního odvodu tepla rotoru Návrh odvodu tepla z vinutí rotoru, konstrukční návrh, analýza, ventilační výpočet. Odvod tepla z rotoru a jeho transport do chladícího média za pomoci inovativních metod Thermodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SIT Brno Management kvality výroby v malosériové až nesériové produkci Management kvality je v dnešním konkurenčním prostředí vedle času, nákladů a znalostí, jeden z klíčových faktorů dlouhodobé úspěšnosti firmy. Podrobné seznámení s procesy, směrnicemi a metodami využívanými v nesériové a malosériové výrobě. Zhodnocení výroby a procesů ve vztahu k managementu kvality a statistického řízení procesů. Výběr a posouzení vhodných aplikací nástrojů kvality, SixSigma a Lean a jejich příhodnost ke skutečnému charakteru výroby. Návrh možných řešení a případné ukázky a vyhodnocení z praxe. Možnost využití statistických softwaru MATLAB, Minitab, Tableau či jejich kombinace. Návrh vhodných řešení viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Metoda Model-Based Design ve vztahu k diagnostické a prediktivní údržbě Zmapování a využití metody tzv. Model-Based Design. Vytvoření teoretického modelu subsystému či součásti konkrétního výrobního stroje v simulačních nástrojích Simulink a Simscape. Do modelu vhodně zakomponovat poruchy s cílem obdržet simulovaná poruchová data pro algoritmy prediktivní údržby. Generovaná data z poruchových stavů mohou být různých veličin a to vibrační, teplotní nebo elektrická. Stručný popis využitých metod při aplikaci a postupu při zpracování v softwaru. Vytvoření teoretického modelu viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Metrologická analýza textury povrchu turbínových lopatek Měření textury povrchu souboru vyrobených turbínových lopatek se statistickým výstupem. Možné porovnat obrobené povrchy ve vztahu k velikostem lopatek, použitých nástrojů, typu řezné kapaliny a strojních zařízení. Vyhodnocení lze provést a následně porovnat mezi vícero metodami (kontaktní x bezkontaktní) s využitím rozdílných měřících zařízení. Měření provádět v souladu s platnými ISO normami a interními směrnicemi upravující posuzování textury povrchu obrobených dílců. Měření povrchů a vyhodnocení metod viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov MKP analýza variant tvaru drážky pro pero v hřídeli Vytvoření několika variant tvaru drážky, vyhodnocení rozložení stykového tlaku a únavy, zohlednění vlivu tvaru náboje a velikosti přesahu (ANSYS, kontaktní úloha, parametrizace) porovnání vypočtených tvarových součinitelů s analytickými hodnotami, porovnání výsledků únosnosti spoje s normou DIN 6892 Znalost některého MKP programu (ANSYS preferován), znalost němčiny a modelování v CAD výhodou Konstrukce Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh efektivního ventilátoru s eta > 50% axiálně-radiální ventilátor Návrh vysokoúčinnostního ventilátoru Aerodynamika Hydraulika, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Návrh inovativního způsobu chlazení za pomocí porézních médií Houba-chladič Přestup tepla vysocepórezními materiály Aerodynamika, materiálové inženýrství Hydraulika, Elektro, Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Oprava a standardizace materiálových položek v databázovém systému Kontrola technického zadání materiálových položek v informačním systému (polotovar, norma, jakost, …), oprava nesprávného technického zadání materiálových položek, standardizace sortimentu materiálových položek ve spojení s oddělením nákupu. Kontrola seznamu materiálových položek (norma, jakost) a případný návrh na změny dle platné legislativy. Standardizace portfólia zvolené materiálové skupiny. Materiálové inženýrství Konstrukce, Strojní Projekt
volné SEM Drásov Optimalizace chladících poměrů drážních generátorů v paralelním zapojení Dvojmontáž drážního generátoru Optimalizace ventilace elektrického soustrojí Aerodynamika, elektrické stroje, přístroje Elektro Diplomová práce
volné SEM Drásov Optimalizace hlukových poměrů drážních generátorů FEM, měření Návrh řešení protihlukových krytů Zákl.znalost hluku, jeho šíření, měření Elektro Diplomová práce
volné SIT Brno Optimalizace materiálového toku – změna způsobu vychystávání materiálu do Montáže Posouzení současného stavu, stanovení silných a slabých stránek procesu a navržení optimálního způsobu přípravy materiálu s cílem minimalizovat ztrátové časy při montáži parních turbín. Analýza stavu a návrh řešení viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Optimalizace procesů ve Výrobě lopatek při najíždění nové výrobní zakázky Přenastavení nástrojů, proměření přípravku, projetí prvního kusu k zahájení série. Návrh optimalizace viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ ZA POMOCI LEAN METODIKY Implementace principů štíhlé výroby dle metodologie lean za účelem minimalizování plýtvání a zefektivnění výroby. Práce může být zaměřena i na dílčí pracoviště. Návrh implementace metodologie lean viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Optimalizace vzduchových chladičů s ohledem na použití inovativních metod turbulentního proudění FEM, termodynamika, zvýšení efektivnosti přestupu tepla Návrh inovovaného vzduchového chladiče Aerodynamika Elektro, Konstrukce Diplomová práce, Disertační práce
volné SIT Brno Použití nástrojů ve výrobě a jejich dopad na produktivitu & optimalizace CNC programů Poměr cena / čas / výkon Analýza stavu a návrh řešení viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Řešení rotordynamiky v ANSYS APDL Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Vytvoření vstupního a výstupního rozhraní, výpočet vlastních frekvencí, harmonická analýza, Campbell diagram Základní znalost ANSYS APDL a výpočtů dynamiky rotoru Konstrukce Diplomová práce
volné SEM Drásov Simulace budícího obvodu synchronního generátoru. Návrh optimálního řešení z hlediska použitých polovodičových prvků. Návrh použití konkrétních polovodičových prvků. Základní znalosti el. strojů a polovodičové techniky. Elektro Diplomová práce, Disertační práce
volné SEM Drásov Simulace lisování trubky do trubkovnice chladiče MKP analýza zalisování/temování trubek do trubkovnice . Porovnání různých materiálů trubek (Al, Fe). Úloha může být doplněna o thermal-structure analýzu.(ANSYS, kontaktní úloha, plastické deformace) Stanovení síly pro vytržení zalisované trubky pro jednotlivé varianty Znalost někteého MKP programu (ANSYS preferován), samostatnost Konstrukce Diplomová práce
volné SIT Brno Stanovení kritických a klíčových náhradních dílů vybraného strojního zařízení Provedení podrobné technické analýzy vybraného strojního zařízení na základě dostupné dokumentace, historie poruch, prohlídky stroje, norem a další odborné literatury. Výběr vhodných analytických nástrojů. Určení obecně kritických subsystémů a komponent stroje jejichž porucha má potenciál k vysokým technickým, ekonomickým, bezpečnostním či environmentálním ztrátám. Doporučení vhodných náhradních dílů k naskladnění. Možnost využití pokročilých matematických metod (bootstraping, strojové učení, data mining) s cílem predikovat spotřebu kritických dílů, resp. četnost poruch. Technická analýza viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Stanovení průchodnosti čel statorového vinutí a vytvoření analytického návrhového programu Minimalizace odstupu čela od clony a thermo Program pro výpočet prostupu čela od v závislosti na jeho geometrii Aerodynamika Elektro Diplomová práce
volné SIT Brno Statistická analýza dat z technologie Condition Monitoring Prozkoumání získávaných druhů dat z technologie Condition Monitoring. Výběr vhodných dat a jejich anonymizace za účelem ochrany citlivých dat firmy. Analýza vybraných dat s využitím vhodných statistických, matematických metod a s volbou vhodného analytického softwaru nebo jejich kombinace (MATLAB, Tableau nebo Minitab). Lze využít jak data technická (teplota, proudové zatížení, spotřeba), tak i data výrobní či technologická (využití řezných nástrojů, CNC programů) Stručný popis použitých matematických metod a postupu zpracování v softwaru. Určit správný SQL kód pro zpracování a stažení dat z SQL databáze. Analýza dat viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Systém SCADA ve vztahu ke Condition monitoring Prozkoumání získávaných dat z technologie Condition monitoring a jejich výběr za účelem implementace do systém SCADA. Zmapování SCADA systémů na trhu, jejich možností, výběr konkrétního softwaru a vytvoření malého pilotního projektu s cílem vizualizovat data z Condition monitoring. Vytvoření libovolného modelu součásti stroje a jejich online propojení s databází Condition monitoring. Stručný popis použitých metod při aplikaci systému a postupu zpracování v softwaru. Analýza dat a realizace pilotního projektu viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Údržba na základě aktuálního technického stavu Stanovení standardu a procesní mapy pro diagnostický postup na vybraném strojním zařízení. Provedení technické analýzy stroje, výběr vhodné diagnostické metody, realizace měření, analýza získaných dat se svými závěry o skutečném technickém stavu zařízení. Analýza získaných dat může být provedena v softwaru výrobce nebo v programu MATLAB. Stanovení procesu diagnostiky by mělo být provedeno na základě platných norem nebo odborné literatury. Analýza dat viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Údržba na základě aktuálního technického stavu s využitím vibrační diagnostiky Provedení diagnostického měření dvěma vibračními analyzátory s využitím firemního vibračního analyzátoru Adash VA3 Pro a analyzátoru školy. Analýza a porovnání výstupních dat z obou měřících zařízení. Srovnání softwaru výrobce pro zpracování vibračních dat. Možnost také porovnání s analýzou signálu v softwaru MATLAB. Analýza dat viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Údržba zaměřená na bezporuchovost RCM ve výrobní praxi Zmapování současných výrobních a údržbářských procesů, směrnic a zvyklostí. Zhodnotit využitelnost a vhodnost koncepce údržby zaměřené na bezporuchovost RCM v aktuálně nastaveném systému údržby se zohledněním nesériové a malosériové charakteristiky výroby. Navrhnout další postup při implementaci této koncepce a vytvořit pilotní vzorový projekt pro konkrétní strojní zařízení. Zhodnotit a popřípadě aplikovat možné strategie a nástroje koncepce RCM v projektu. Možné zhodnotit koncepci a nástroje RCM ve vztahu s využívaným firemním softwarem, resp. modulem SAP Plant maintenance. Návrh řešení viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SEM Drásov Vytvoření databáze požadavků Grid kódů na synchronní generátory Vytvoření rešerše. Výstupem budou též informace, jaký dopad mají jednotlivé požadavky na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Rešerže požadavků. Výstupem by mohly být též informace jaký dopad jednotlivé požadavky mají na návrh stroje a jestli jsou řešitelné ve stávajících konceptech strojů. Základní znalosti el. strojů, angličtina. Elektro Projekt, Bakalářská práce, Diplomová práce
volné SIT Brno Využití 3D tisku při výrobě přípravků Analýza dat vyráběných speciálních přípravků při výrobě lopatek parních turbín, případně jiných komponent a navržení efektivní využití 3D tisku. Návrh efektivního využití 3D tisku viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
volné SIT Brno Zavedení paletizace pro rychlou změnu výroby Práce zaměřená zejména na horizontální vyvrtávací a frézovací centra. Primární cíl: Eliminace prostojů (ztrátových časů) pro upínání obrobků Návrh řešení pro eliminaci prostojů viz popis projektu Konstrukce, Výroba, Strojní Bakalářská práce
Zaujalo vás některé z témat a chcete přispět k jeho řešení? Dejte nám o sobě vědět.

Proč se zapojit

Věříme, že spolupráce se studenty může být přínosná pro obě strany. Zlí jazykové tvrdí, že studenti nemají firmám co nabídnout. Dokažme, že to není pravda. Máte naši důvěru a podporu.

Ukažte nám, co ve vás je. Buďte inovativní, získejte know-how a začněte budovat kariéru už dnes.

Co u nás získáte:

 • motivační finanční ohodnocení (hodinová sazba + bonusy za realizované projekty),
 • možnost seberealizace,
 • práci na smysluplných projektech individuálně nebo v týmu,
 • zaškolení na SW/HW,
 • pružnou pracovní dobu, u některých projektů možnost home office,
 • skvělé zkušenosti do životopisu,
 • možnost osobního i profesního růstu (stáže na jiných odděleních, návštěvy jiných závodů, setkání se zajímavými osobnostmi byznysu a kultury, odborná a soft školení),
 • nové odborné znalosti od zkušených mentorů a zpětnou vazbu na vaši práci,
 • seznámení s chodem velké výrobní společnosti.

Co u nás nečekejte:

 • pečené holuby, kteří sami lítají do huby,
 • automatickou realizaci všech vašich nápadů bez ohledu na jejich funkčnost,
 • nárazovou spolupráci po dobu několika málo dní/týdnu,
 • vodění za ručičku (chceme, abyste byli co nejdříve samostatní).

Jak se přihlásit

Pojďte s námi měnit Siemens:

 1. Vyberte si téma, které vás zajímá.
 2. Pošlete nám životopis a motivační dopis, proč chcete na konkrétním projektu pracovat.
 3. Počkejte, až vás budeme kontaktovat.
 4. Pokud nás zaujmete, pozveme vás na pohovor a otestujeme…
 5. Posledním krokem výběrového řízení může být assessment centrum, kde se důkladně poznáme a zhodnotíme vaši motivaci a osobnostní předpoklady.

Kontakt